مركز آموزش مجازي رايتك مركز آموزش مجازي رايتك .

مركز آموزش مجازي رايتك

تحول در سازمان توسط مديريت تحول سازماني

تحولتاريخچه تحول سازماني 

تحول سازماني كه نوعي استراتژي به سازي است از اواخر دهه 1950 و اواخر دهه 1960 مطرح شد. براي بهبود سازگاري و تطبيق بين افراد و سازمان، بين سازمان و محيط و ميان عناصر و اجزاي سازماني نظير استراتژي، ساختار و فرآيندها، رهنمودهايي ارائه مي‏دهد كه اين رهنمودها از طريق برنامه‏ ها و فعاليت‏ هاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط خاص و مشكل ساز است اجرا مي‏شود. 

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد

تعريف تحول سازماني 

فرآيندي برنامه ريزي شده و اصولي (نظام‏ مند) است كه با بهره گيري از ارزش‏ ها و اصول علوم رفتاري كاربردي در سازمان‏ ها در پي افزايش اثربخشي فردي و سازماني است.تحول سازماني فعاليت تا تلاش است كه در سراسر سازمان برنامه ريزي شده كه بوسيله مديريت عالي سازمان اداره شده و  اثر بخشي و سلامتي سازمان را از طريق   برنامه‌هاي تغيير برنامه‌ريزي شده در فرآيند‌هاي سازمان با استفاده از علوم رفتاري افزايش مي دهد .

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد

اهداف تحول سازماني:
 1) افزايش سازگاري بين ساختار، فرآيندها، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان 
2) ايجاد و توسعه راه‌حل نو و خلاقانه در سازمان 
3) توسعه توانايي نوسازي خويشتن در سازمان 
علت شكست بيشتر برنامه‌هاي تحولات سازمان اين است كه مديريت عالي نسبت به آنها رفتاري حمايت گرانه ندارد يا اينكه تعهد كمتري در خود احساس مي‌كند و يا به علت درگيري با ساير وظايف از آن روي بر مي‌‌گرداند.

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد

سطوح عمده تحول سازماني

1-  تدريجي 2-  پيوسته 3-  گسسته

1-  تدريجي: 

اين تحول نشان دهنده تغيير نسبتاً ثابت و خطي در محيط است. واكنش مناسب به اين تحول، ارتقاء و بهبود تدريجي است . 

2- پيوسته:

اين تحول شامل تغييريكنواخت و فرآينده در محيط در طي زمان است . واكنش مناسب به اين سطح از تحول، اصلاح و بهبود مستمر و پيوسته است. مديريت كيفيت، كايزن، مهندسي مجدد و … از فنون و رويكردهاي مناسب اين سطح از تحول اند.

3-  گسسته:

اين تحول نشان دهنده تغييرات ناگهاني، غيرخطي و عميق در يك محيط است. اين تحول عملكرد را از يك سطح به سطح كاملاً متفاوت و  بالاتر هدايت مي كند. اين تحولات كه اصولاً بنيادين و ريشه اي است «نقطه عطف استراتژيك» يا «چرخش راهبردي» مي نامد. اين سطح از تحولات مستلزم تغييرات اساسي در محصولات، خدمات ، فرايندها، نظام ها ،ساختارا و الگوهاست.

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد

مجريان تحول سازماني 

مشاوراني هستندكه در زمينه علمي و تئوريك آموزش‏ هاي لازم و كافي را ديده و پويايي و تغيير سازماني را درك كرده اند. 
1- مشاوران داخلي  Internal Consultants
2- مشاوران خارجي external consultants

نقش مشاوران تحول سازمان، نظم دهي به فعاليت‌ها به منظور كمك به اعضاي سازمان در حل مسائل و مشكلات خود كمك به آنها تا ياد بگيرند كه كار را به نحوي بهتر انجام دهد. 

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد

شرط اصلي تحقق تحول سازماني 

مهمترين عامل ها در تحولات  سازماني عبارتند از  1- آموزش مهارت‏ها    2- ايجاد انگيزه

 اهميت و ضرورت مديريت تحول سازماني

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﯾﻨـﺪه اﺳـت. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮل را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎزي ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﺳﺖ و از آنﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎ داﺋـﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺗﺤـﻮﻻت ﺑـﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن مي‌دهد.

گامهاي 10 گانه براي ايجاد تحول سازماني

آنچه كه در گامهاي ده گانه تحول سازماني و ايجاد تحولات به دنبال آن هستيم، رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب است و در آن با مشخص كردن مطلوبيت ها، ارزشها، مباني، اصول و شناخت داشتهها و نداشتهها شامل عوامل داخلي و خارجي و تعيين راهكارهاي دستيابي و تحقق مطلوبيتها همراه با نهادينهسازي و اجرايي نمودن آن و پيشبيني ساز و كاري براي ارزيابي و كنترل، اين مأموريت به انجام ميرسد.

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد

1.    شناخت يعني :كاركنان را بشناسيد و همواره ايشان را در كانون برنامه تحول قراردهيد چراكه كاركنان در كانون هر تحولي جاي دارند.
2.    شناخت چيست ها و چراها: يعني ماهيت ها و دلايل شناسايي شده و مسيركلي حركت، منطق و اهميت آن را تعيين كنيد.(چيست ها و چراها را بشناسيد)
3.    شناخت موانع، ضعفها و…: يعني موانع،  ضعف ها،  خطرها، تهديدها، چالشها و مسائل و عوامل بازدارنده و پيش برنده تحول را بشناسيد.
4.    مشخص كردن اهرمهاو نفوذها،  فرصتها،  قوتها، امكانات،  منابع و نيرويي را كه در اختيار داريد مشخص كنيد.
5.    آغاز حركت يعني حركت را باتوجه به موقعيت موجود و اهداف تعيين شده با درنظر گرفتن محتوا و شيوه كار آغاز كنيد.
6.    برنامه ريزي براي ايجاد تحول: پس بايد براي ايجاد تحولات و تغيير با عنايت به همه مسائل برنامه ريزي كنند.
7.    در اجراي برنامه:  با انعطاف پذيري، خونسردي و استقامت برنامه را اجرا كنيد.
8.    براي تعيين  مقياس: در پيگيري پيشرفت مقياسهاي روشن معين كنيد و نظامهاي سنجش را پديد آوريد.
9.    تثبيت تحول: يعني ما تحول را از طريق نهادينه كردن، تثبيت و ماندگار كنيم.
10.    به پايان رساندن تحول:  تحولات را به پايان رسانده بازنگري كرده و اقدامات تحول و بهبود دائمي را از نو آغاز كنيد. چراكه تحول در سازمان يك جريان مداوم و هميشگي است.

براي شركت در دوره آموزشي مديريت تحول در سازمان كليك كنيد


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۶:۰۹:۲۵ توسط:رايتك موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :